Leverings- en verzendkosten

Algemene voorwaarden

Algemeen

Bestellingen worden uitsluitend op basis van de volgende voorwaarden uitgevoerd. Afwijkende regelingen moeten schriftelijk bevestigd worden.

Offertes

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. De eigendoms- en auteursrechten voor alle afbeeldingen, catalogi en andere verkoops- & reclamematerialen liggen uitsluitend bij ons. Zij mogen alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor eigen of andere doeleinden gebruikt worden. De geldigheid van een offerte bedraagt in principe 10 weken.

Prijzen

Alle prijzen zijn in EURO (€), exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Prijsveranderingen en drukfouten zijn voorbehouden. Houd ook rekening met de toeslagen voor bijzondere grootten van de Duitse bekledingsindustrie: herengrootten: Gr. 56 – 58, 28 – 29 en 110 = + 10%, Gr. 30, 59, 60, 61 und 114 = + 15%, Gr. 31 – 32, 62, 63, 65 = + 20%, Gr. 33 en 64= + 25%. Damesgrootten: Gr. 50 – 52 = + 10%, 54 – 56 = + 15%.

Leveringsvoorwaarden

De verkoop gebeurt uitsluitend aan ondernemers en handelaars vanaf een minimum netto bestelwaarde van 50,- €. Bestellingen onder deze waarde komen niet in aanmerking. Wij leveren zolang de voorraad strekt. De levering gebeurt vrachtvrij vanaf een netto bestelwaarde van 120,- €, anders bedraagt het aandeel in de vrachtkosten 8,00 €. Levertermijnen gelden als vrijblijvende, approximatieve termijnen. Aansprakelijkheid voor te late levering wordt uitgesloten. De leveringen worden door een door ons belaste onderneming uitgevoerd. Afhalingen moeten in principe op voorhand telefonisch aangemeld worden. De kosten van een expreslevering of een levering op een bepaalde datum moeten in de regel door de klant gedragen worden.  

Betalingsvoorwaarden:

Onze facturen zijn onmiddellijk opeisbaar en moeten binnen 30 dagen na ontvangst zonder aftrek betaald worden, voor zover geen andersluidende regeling getroffen werd. Bij betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum geven wij 2% prijsvermindering, indien alle vroegere rekeningen vereffend zijn. Bij nieuwe resp. eerste klanten gebeurt de eerste betaling in de regel tegen rembours. Hiervoor ontstaan voor de klant kosten ten bedrage van 25,- € op elke bestelling die, naast de warenrekening bij ontvangst van de waren, door de door ons belaste transportonderneming in ontvangst genomen worden. Wij behouden ons het recht voor op levering tegen voorafbetaling bij een relatief hoge bestelwaarde. Betalingen worden door een bankoverschrijving uitgevoerd. Bij betalingsverzuim geven wij de zaak aan een incassobureau. De kosten die daardoor ontstaan gaan ten laste van de koper.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom op alle door ons geleverde waren tot de volledige betaling voor. Wij hebben het recht om bij betalingsverzuim of opeisbaarheid te eisen dat onze waren onmiddellijk overhandigd worden.

Garantie

Onze waren en diensten moeten na ontvangst onmiddellijk op gebreken gecontroleerd worden. Klachten moeten ten laatste 14 dagen na ontvangst van de waren meegedeeld worden. Behandelde waar (geborduurd, bedrukt, etc.), speciale fabricaties en gebruikte waar kunnen in principe niet geruild worden.

Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor commerciële resp. industriële doeleinden en mogen alleen daar gebruikt worden. Informatie of gebruiksaanwijzingen voor de waar moeten strikt nageleefd worden. De producten moeten voor gebruik op hun geschiktheid voor het gewenste doel gecontroleerd worden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onvakkundige inzet.  

Retourzendingen

Alle retourzendingen moeten op voorhand telefonisch aangekondigd worden, en gebeuren in principe op kosten van de klant. Wegens onredelijk hoge kosten bij niet op voorhand betaalde zendingen moeten wij deze in onze firma weigeren. Bij gerechtvaardigde retourzendingen (bijvoorbeeld verkeerde leveringen) gebeurt een onmiddellijke ruil, en worden de waren door de ons belaste transportonderneming afgehaald. Bij ongerechtvaardigde retourzendingen (bijvoorbeeld wanneer de waar iemand niet bevalt) nemen wij de vrijheid om de vrachtkosten alsook kosten voor de nieuwe opslag in ons magazijn van 20% op de netto warenwaarde te eisen.  

Alle door ons geleverde artikels zijn zo goed mogelijk en zorgvuldig geselecteerd. Indien correct geleverde waar toch eens niet in de smaak valt resp. indien de grootte niet past, dan vervangen wij deze bij vrachtvrije retourzending in de originele verpakking en ongebruikte toestand door een andere waar of betalen de waarde van de waar terug. De daardoor ontstane verzendingskosten kunnen niet terugbetaald worden en moeten in elk geval door de koper betaald worden.  

Gegevensopslag

De contractuele partner gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij zijn gegevens, voor zover dit voor de zaken noodzakelijk is, en in het kader van de Duitse wet op de bescherming van de privacy toegestaan is, mogen opslaan en verwerken.  

Plaats van vervulling

Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegelaten, Tegelen.

Tegelen, oktober  2014

Laatst bekeken artikelen